[vc_row][vc_column][vc_column_text]Da bi deponija ?vstog komunalnog otpada po definiciji bila prostor na kome se vrši prijem i deponovanje otpada  na na?in kojim su opasnosti po zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog svijeta te negativni uticaji na stanje  životne sredine bili  svedeni  na minimum, potrebno je primijeniti niz sanitarno-tehni?kih mjera  u izgradnji sekcija za deponovanje kao i primijeniti standarde i tehnike u postupanju sa otpadom i internim monitoringom.

Tehnološki postupak

Nakon što se izvrši primarna kontrola i vaganje prijavljene vrste otpada, vozila sa otpadom se usmjeravaju na  manipulativni plato gdje se vrši istovar i sekundarna kontrola otpada. Potom se izdvoje  uo?ljivi metalni dijelovi i gume koji predstavljaju problem u daljem tretmanu.

Otpad se dalje raspoloživom mehanizacijom (buldožeri) razastire po radnoj plohi u slojeve debljine 30 do 40 cm, nakon ?ega se kompaktorom na usponu do 4% vrši ravnanje i zbijanje  na što manju zapreminu te prekrivanje inertnim materijalom. Na ovako kompaktiran sloj otpada razastire se novi  otpad  sljede?eg dana uz ponavljanje operacija  sve dok se ne postigne  zadana visina radne plohe oko 3m.[/vc_column_text][vc_single_image image=”10149” img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][vc_column_text]Uporedo sa rastom sloja otpada vrši se nadogradnja bunara za degasifikaciju tijela radne plohe.

Po dostizanju zadane visine plohe i oblikovanja bo?nih strana sa kosinom 2:1 vrši se prekrivanje vodopropusnim inertnim materijalom debljine oko 20 cm po horizontali, stabilizacija obodnog dijela radne plohe gra?evinskom šutom i glinovito-šljunkovitim materijalom, te bo?no prekrivanje slojem glinovite zemlje debljine 50 cm.

Sve aktivnosti koje se odvijaju na deponiji su pra?ene dnevnim, sedmi?nim i mjese?nim monitoringom od strane stru?nog osoblja kao i monitoringom vazduha, vode, mikro klime, te povremenog tretiranja prostora dezinfekcijom, deratizacijom i dezinsekcijom od strane verifikovanih ustanova i preduze?a.

Na sljede?oj fotografiji prikazano je slojevito deponovanje otpada  sa formiranim kosinama 2:1, završnim prekrivanjem kosina ?istom zemljom, izgra?enim bunarima za degasifikaciju, mjesto prikupljanja ocjedne vode sa sistemom za odvo?enje do bazena, kao i položaj lagune za prihvat i ispust oborinskih voda iz centralnog dijela deponije. Tako?er se u pozadini fotogragije vide pristupni putevi i lokacije za prijem guma, gra?evinskog otpada i inertnog materijala koji se koriste za stabilizaciju rubnih dijelova radne površine i izgradnju internih puteva na deponiji.[/vc_column_text][vc_single_image image=”10160” img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024