Istorijat preduzeća

Deponija u Ramićima se još od davne 1976.god. koristi za odlaganje komunalnog i neopasnog industrijskog otpada Grada Banje Luke. Do jula 2004. god. deponijom je upravljalo komunalno preduzeće „Čistoća“a.d., a nakon toga nadležnost nad deponijom je preuzelo J.P.“DEP-OT“.

J.P.“DEP-OT“ je osnovano kao preduzeće 2003.god. ispred Grada Banja Luka i 7 opština regije (Gradiška, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Čelinac, Kotor Varoš i Kneževo), pri čemu deponija dobija regionalni karkter.

Osnovni zadatak novostvorenog preduzeća je sanacija deponije, tj. postojeću deponiju dovesti na nivo savremene deponije.

Naša VIZIJA i nešto čemu stremimo u budućnosti je odlagalište otpada koje kao jedan zatvoren sistem sa svim potrebnim elementima zaštite neće imati negativnih uticaja po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Takvo odlagalište nakon svoje osnovne namjene i zatvaranja uklapaće se u prirodno okruženje ili će dobiti neku svoju drugu odgovarajuću namjenu.

MISIJA preduzeća je da na odgovoran način upravljamo mjestom za konačno zbrinjavanje otpada i  lokalnim zajednicama  i stanovnišvu u regiji pružimo uslugu odlaganja komunalnog otpada koristeći savremene tehnologije na ekološki prihvatljiv, siguran i efikasan način. Da na najbolji mogući način sarađujemo sa lokanim stanovništvom, da im održimo i omogućimo prirodno okruženje i blagostanje i da zaposelnima omogućimo dobre i sigurne uslove rada. Da pratimo i primjenjujemo najsavremenije svjetske trendove u konačnom zbirnjavanju otpada

Takođe, jedan od zadataka J.P.“DEP-OT“ je i podizanje javne svijesti i edukacija stanovništva o potrebi razdvajanja otpada u domaćinstvu, što bi rezultiralo smanjenjem količine deponovanog otpada a time i produžilo vijek deponije, sprečavanje stvaranja divljih deponija i očuvanje primarnih prirodnih izvora sirovina.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024